Arxiu de la categoria: General

Eleccions Junta Directiva CB IPSI 2015

logo_cbipsiEns plau informar-vos que, d’acord amb el que preveu el Capítol IV dels Estatuts del Club de Bàsquet IPSI, la Junta Directiva, en la sessió del dia 24 de febrer de 2015, va acordar convocar eleccions per renovar els càrrecs de tots els seus membres.

Tanmateix, de conformitat amb allò que disposa l’article 27.2 del Reglament de règim i funcionament intern dels clubs i les associacions esportius aprovat pel Decret 145/1991, de 17 de juny, us comuniquem que han estat designats per formar part de la Junta Electoral els senyors Josep Sanchís Hijazo i Salvador Cormand Rabassa. Actuarà com a Secretari, amb veu però sense vot, el que ho és de la Junta Directiva, senyor Andreu Martí Tusell.

A continuació us descrivim el calendari d’actuacions previst que fixa el dia 9 d’abril de 2015 com a data per exercir el dret de vot i també un exemplar de les normes que han de regir el procés electoral.

CALENDARI I NORMES ELECTORALS

Article 12 dels Estatuts. Són electors i elegibles els socis numeraris amb les condicions següents: ser majors d’edat i no tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de candidatures.

Article 13.3 dels Estatuts. Entre el dia de la convocatòria de les eleccions i el dia de la realització ha de transcórrer un mínim de 30 dies hàbils i un màxim de 60.

Article 17 dels Estatuts. La convocatòria que anunciï les eleccions ha d’informar almenys del següent: nombre de llocs que cal proveir, càrrecs, condicions per ser elector i candidat, designació dels components de la junta electoral, terminis d’exposició del cens electoral i reclamacions, termini per a la presentació de candidatures, dia i lloc de les eleccions i temps d’obertura del col·legi electoral, i forma d’acreditació d’electors.

 •  Calendari

26 de febrer de 2015: Tramesa de la convocatòria d’eleccions i de les normes electorals. Designació dels membres que formaran la Junta Electoral. Publicació de la Llista d’electors.

2 de març de 2015: Constitució de la Junta Electoral a les 19:00 hores. Resolució si escau de les reclamacions interposades contra la llista d’electors. S’obre el període per presentar candidatures.

18 de març de 2015: A les 20:00 hores acaba el termini de presentació de candidatures.

19 de març de 2015: La Junta Electoral es reuneix per examinar les candidatures i proclamar candidats. Estén acta que envia a la Federació Catalana de Bàsquet i al Registre d’Entitats Esportives. S’obre el període de campanya electoral. Si només es presenta una candidatura i compleix els requisits exigits en els Estatuts, es proclamarà elegida.

20 de març de 2015: La Junta Electoral es reuneix si ha d’examinar els documents presentats per esmenar els defectes de presentació de candidatures.

8 d’abril de 2015: Jornada de reflexió.

9 d’abril de 2015: ELECCIONS. Emissió del vot.

24 d’abril de 2015: En cas d’empat, nova votació.

 •  Normes electorals

I.     Normes generals

La presentació de candidats per proveir tots els càrrecs de la Junta Directiva del Club de Bàsquet IPSI s’ha de fer agrupada en una candidatura tancada.

1.      Càrrecs a elegir

Tots els càrrecs de la Junta Directiva

President

Vice-president

Secretari

Tresorer

Vocal 1

Vocal 2

2.      Electors

Són electors i elegibles els socis numeraris amb les condicions següents: ser majors d’edat i no tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de candidatures.

3.      Requisits dels candidats

Poden ser candidats tots els socis del Club majors d’edat que no hagin estat objecte de cap sanció disciplinària per falta greu (tret que hagi prescrit) ni hagin estat condemnats per sentència ferma que comporti inhabilitació per ocupar càrrecs públics. Caldrà justificar aquestes circumstàncies mitjançant certificat del Club.

4.      Junta electoral

S’ha de constituir una junta electoral que serà l’encarregada de menar i dirigir el procediment electoral, presidir la votació, fer l’escrutini, etc. També resoldrà les reclamacions presentades. Les resolucions es comunicaran als interessats i s’exhibiran en el tauler d’anuncis del Club.

La junta electoral s’escollirà d’acord amb allò que disposa l’article 27.2 del Reglament de règim i funcionament intern dels clubs i les associacions esportius regulat pel Decret
145/1991, de 17 de juny per designació directa de la Junta Directiva entre els 100 socis majors d’edat més antics del Club i la formaran un president i dos vocals. Ha d’actuar com a secretari de la junta electoral, amb veu però sense vot, el que ho sigui del Club.

Cap dels components de la junta electoral pot ser candidat. Tampoc poden ser membres de la junta electoral els socis que siguin membres de la Junta Directiva del Club, els que hagin estat condemnats a penes de suspensió de càrrecs públics durant el compliment de la sanció o hagin estat objectes de sanció per la Junta Directiva del Club durant els cinc anys anteriors a la data del sorteig.

II.       PROCÉS ELECTORAL

1.      Llista d’electors

El dia 26 de febrer de 2015 es farà la tramesa de la convocatòria d’eleccions i de les normes electorals així com el sorteig dels candidats a constituir la junta electoral.

La Junta Directiva del Club de Bàsquet IPSI aprovarà la llista d’electors que confeccionarà el Departament de Secretaria del Club i la farà pública mitjançant exposició en el tauler d’anuncis el mateix dia 26 de febrer. La llista dels electors indicarà el nom i cognoms, i el número i la modalitat de soci

En un termini màxim de dos dies, la junta electoral resoldrà les incidències o les reclamacions referides a inclusions, exclusions o correccions que els interessats proposin amb relació a la llista d’electors en els set dies hàbils després d’haver estat publicada en el tauler d’anuncis del Club.

Serà possible interposar recurs contra la resolució de la junta electoral davant de la Federació Catalana de Bàsquet en el termini de dos dies.

2.      Constitució de la junta electoral

El dia 2 de març de 2015 es constituirà la junta electoral de la manera indicada anteriorment.

3.      Presentació i proclamació de candidats

a)       La presentació de candidatures acaba a les 20:00 hores del dia 18 de març de 2015. En les propostes hi ha de figurar els candidats amb el nom i els dos cognoms, el càrrec per al qual es presenten i la signatura. Caldrà presentar el certificat del Club que acrediti els requisits exigits.

b)      Un cop la junta electoral hagi comprovat la documentació corresponent, proclamarà les candidatures que compleixin els requisits establerts i emetrà acta, per quadruplicat exemplar, del resultat de la proclamació. Una de les còpies s’exhibirà al tauler d’anuncis, una altra formarà part de l’expedient de les eleccions i les altres dues es trametran a la Federació Catalana de Bàsquet i al Registre d’Entitats Esportives. La dita acta recollirà totes les reclamacions que hagin fet els assistents a l’acte sobre les quals la Federació resoldrà el que consideri pertinent.

c)       Si no resultes proclamada cap candidatura perquè no s’hagués presentat cap o les presentades no complissin les condicions necessàries, la junta electoral es tornaria a constituir el dia 20 de març de 2015, i la Junta Directiva, per majoria, proposaria a la junta electoral, una candidatura, prèvia consulta i acceptació dels interessats.

d)      Si la junta electoral incapacités algun dels candidats que integren alguna candidatura, les persones que les encapçalen podran designar substituts i presentar la documentació exigida abans del dia 27 de març de 2015 per tal que la junta electoral la pugui valorar i fer les declaracions pertinents.

e)       Quan només hi hagi una sola candidatura proclamada, no serà procedent fer cap votació i els candidats que la formen seran proclamats electes.

f)        Totes les reunions que faci la mesa electoral amb la finalitat indicada, seran públiques i se n’estendrà l’acta corresponent en la qual es farà constar les incidències hagudes i les reclamacions formulades.

4.      Votació

El dia 9 d’abril de 2015, a les 11:00 hores, començarà l’elecció dels càrrecs que durarà fins les 17:00 hores. La junta electoral es constituirà mitja hora abans. Cada candidatura podrà designar un interventor i un suplent que hauran de ser socis majors d’edat que tinguin a condició d’electors i hauran d’estar convenientment acreditats pel cap de la candidatura que representin. Els interventors compareixeran davant de la junta electoral abans de l’hora fixada per començar la votació per fer les comprovacions oportunes. La junta electoral comprovarà que hi ha sobres i paperetes suficients i segellarà la o les urnes on s’hagin d’introduir els vots.

El temps de permanència de la junta electoral serà de les 10:30 hores fins que s’acabi l’escrutini i el president signi l’acta corresponent.

Dins el local on es faci l’elecció, el president de la junta electoral tindrà autoritat exclusiva per conservar-ne l’ordre, assegurar la llibertat dels electors i mantenir-hi el compliment de la Llei. Només tindran entrada als locals els candidats, els electors i els apoderats o interventors, el personal que treballa en aquestes instal·lacions i els notaris, sempre per donar fe de qualsevol acte relacionat amb l’elecció i que no s’oposi al secret de la votació.

Durant el dia de la votació, ni als locals on té lloc l’elecció ni a les rodalies serà possible fer cap tipus de propaganda a favor dels candidats. El president de la junta electoral adoptarà les mesures que estimi convenients sobre aquest punt.

La votació serà nominal i secreta i el president de la junta electoral n’anunciarà l’inici amb les paraules “COMENÇA LA VOTACIÓ”.

Tots els electors s’atansaran un a un a la mesa, diran el seu nom i cognoms i demostraran la seva identitat mitjançant l’exhibició del DNI o altres documents acreditatius (carnet de conduir, passaport, etc.)

Comprovat que el nom del votant està en les llistes del cens electoral, l’elector donarà al president el sobre amb la papereta corresponent al de la candidatura elegida. A continuació el president dirà en veu alta el nom de l’elector i afegirà “VOTA” i dipositarà el sobre en la urna.

Si la identitat del votant oferís dubtes es reservarà el vot i, fetes les comprovacions necessàries, la junta electoral resoldrà el que estimi convenient.

Es confeccionarà una llista de persones que han exercit el dret de vot.

Acabat el temps fixat per la votació, el president anunciarà aquesta circumstància i es tancaran les portes de la sala. Passades les 17:00 hores, únicament s’admetran els vots de les persones que en aquell moment estiguin a la sala pendents d’emetre el vot.

5.      Emissió del vot per correu certificat

Quan algun elector prevegi que en la data de la votació no li serà possible assistir en persona a la seu del Club de Bàsquet IPSI, podrà emetre el vot per correu certificat, d’acord amb els requisits següents:

a)       L’elector que opti per aquest mitja de votació ha de comunicar a la junta electoral, a partir de la data de la constitució fins a deu dies abans de la votació, la voluntat d’emetre el vot per correu i sol·licitar la documentació pertinent. Aquesta sol·licitud es pot fer mitjançant instància adreçada al Club de Bàsquet IPSI, personalment, per correu, a través d’E-mail o per fax. Una vegada comprovada la inclusió en el cens electoral la junta electoral donarà les ordres oportunes perquè rebi la documentació corresponent i pugui exercir el dret de vot per correu.

b)      Quan l’elector tingui les paperetes de vot trameses pel Club de Bàsquet IPSI, introduirà la que lliurement elegeixi en un sobre blanc, que tancarà i introduirà en un altre, en el qual hi figurarà el nom, els cognoms, el número de soci i la signatura del votant juntament amb una fotocòpia del document nacional d’identitat, carnet de conduir o passaport. Aquest segon sobre tancat es posarà dins d’un tercer que es trametrà per correu certificat al president de la junta electoral fent constar a l’exterior “Per a les eleccions del Club de Bàsquet IPSI del dia 9 d’abril de 2015 “.

c)       La junta electoral refusarà totes les votacions per correu que tinguin una data de certificació anterior a l’acta de proclamació de candidats i les que no tinguin constatació de la sol·licitud prèvia, i admetrà els vots per correu la data de certificació dels quals estigui compresa entre el dia de la proclamació dels candidats i dos dies anteriors a l’assenyalat per la votació.

d)      Un cop finalitzada la votació personal, el president anunciarà l’acabament de l’acte i s’obriran els vots rebuts per correu certificat, els adjunts a la mesa prendran nota del número del votant, en igualtat de condicions que les detallades per a la votació personal i s’introduiran a les urnes els sobres amb les paperetes que només s’obriran en el moment de fer l’escrutini. Finalment votarà la junta electoral.

6.      Escrutini

a)       Acabada la votació a l’hora fixada, se’n farà l’escrutini el qual no s’interromprà fins que no s’hagin extret i computat convenientment totes les paperetes de l’urna. Els escrutadors prendran nota de les paperetes llegides que posaran sobre la taula en el mateix ordre que s’extreuen. Tots els socis majors d’edat tenen dret a examinar les paperetes que els semblin dubtoses.

b)       Es computaran com a vots vàlids els vots escrits clarament, sense oferir dubtes sobre la candidatura a què es refereixen, sempre que hagi estat proclamada com a tal per la junta electoral.

c)       No seran computables a cap efecte les paperetes de vot que presentin esmenes, ratllades o afegits.

d)       Acabat l’escrutini, s’estendrà l’acta corresponent per quadruplicat exemplar. Una de les còpies s’exhibirà al tauler d’anuncis, una altra formarà part de l’expedient de les eleccions i les altres dues es trametran a la Federació Catalana de Bàsquet i al Registre d’Entitats Esportives.

e)       La junta electoral proclamarà electa la candidatura que hagi aconseguit un més gran nombre de vots a favor.

f)        Si es produís un empat en les candidatures presentades, es faria una nova votació el dia 24 d’abril de 2015. La Junta Directiva haurà de cursar la convocatòria corresponent en un termini no inferior a les quaranta-vuit hores posteriors a l’acabament de l’escrutini.

III.    NORMES FINALS

1.      Independentment de les atribucions de la Federació Catalana de Bàsquet, en cas que la Junta Directiva del Club de Bàsquet IPSI o el 20% dels socis majors d’edat consideressin necessari que l’esmentada Federació fiscalitzés l’elecció, aquesta podrà enviar-hi un delegat perquè estigués present en les eleccions, delegat al qual el Club de Bàsquet IPSI donaria tota mena de facilitats perquè pogués complir la seva missió.

2.      Qualsevol anormalitat que es produeixi en el curs de les eleccions, podrà ser impugnada, primer davant la junta electoral i després davant la Federació Catalana de Bàsquet en el termini de dos dies.

NOTES

Recordem que els socis majors d’edat que escullin votar per correu, han de notificar-ho prèviament. Recomanem repassar l’apartat 5è d’aquestes normes.

Barcelona, febrer de 2015

Generació 77/78, 30 – Generació 70/71, 49

crònicaLa jornada de divendres va ser un clar exemple de com de cars poden ser els errors en el bàsquet. El partit va començar molt igualat (12-10 pels del 70/71 al final del primer quart) però a partir del segon els del 77/78 van començar a perdre moltes pilotes (3 al primer quart, 21 al final del partit). No només això, sinó que els del 70/71 que basen el seu joc en minimitzar les errades, van saber treure molt profit de les pèrdues del rival, la majoria de les quals van ser en la primera passada de l’atac, permetent un contraatac ràpid i senzill. Així, la diferència al descans era de 7 punts (16-23). A la represa, l’atac dels del 70/71 va començar a funcionar millor i les seves possessions llargues feien que l’altre equip es desgastés defensant i, més important, que no pogués ficar punts. A més a més, els diversos sistemes semblaven funcionar i la diferència s’anava eixamplant davant un rival que, sense canvis, va semblar que a l’últim quart baixava els braços. El marcador final, 30-49 pels del 70/71.

Junta General Ordinària del dia 10/12/2014

logo_cbipsiA dos quarts de vuit del vespre en primera convocatòria, i a les vuit, en segona, del dia 10 de desembre de 2014, se celebra Junta General Ordinària en la Sala d’Actes de l’edifici Borrell-2. Presideix el Sr. Jordi Gimeno Pérez. Actua de Secretari el Sr. Andreu Martí Tusell. Hi assisteixen sis socis. Formen la taula presidencial el Sr. Gimeno, el Sr. Escuin, el Sr. Martí, el Sr. Medir i el Sr. Cormand.  Excusa la seva presència el Sr. Bozzo.

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació si escau de l’acta de la Junta General Ordinària del dia 2 de juny de 2014.
 2. Presentació del pressupost d’ingressos i despeses per la temporada 2014-2015. Aprovació, si escau.
 3. Dissolució del club per manca de candidats/candidatures de renovació.
 4. Propostes reglamentàries dels socis que s’hagin presentat d’acord amb el que preveu l’article 7.5.f) dels Estatuts del Club.
 5. Precs i preguntes.

 

 1. Aprovació si escau de l’acta de la Junta General Ordinària del dia 2 de juny de 2014.

 

Pren la paraula el Sr. President el qual, a l’igual que en l’anterior Junta General, demana a l’assemblea quedar dispensats de la lectura de l’acta de referència, tota vegada que aquesta ja va ser enviada per correu electrònic en el seu dia a tots els socis al mateix temps que ha estat disponible per la seva consulta a la pàgina web del Club. Els presents estan d’acord i conseqüentment s’aprova per unanimitat.

 

 1. Presentació del pressupost d’ingressos i despeses per la temporada 2014-2015. Aprovació, si escau.

En absència del Sr. Bozzo, pren la paraula el President, Sr. Gimeno, el qual comunica als assistents que el pressupost de la present temporada presenta un superàvit previst de 122 €.

Pel que fa a les despeses, destaquen de l’actual pressupost les partides de lloguer de pistes i de salaris, que són similars a les de la temporada passada.

El cost anual en lloguer de pistes està pressupostat en 22.833 €. Respecte la despesa d’entrenadors ascendeix a uns 22.590 € al mes.

La despesa total pressupostada ascendeix a 82.534 €.

Pel que fa als ingressos, que pressupostem en 82.656 €, destaca com cada any la partida de la mensualitat pagada pels jugadors que ascendirà a 46.836 €. D’altra banda, el patrocinador ens ha garantit l’aportació de 12.000 € com la temporada anterior el que ens permet ajustar bastant el pressupost.

Acabada l’exposició dels fets econòmics més rellevants de la temporada, es sotmeten a votació tant el compte de resultats de la temporada 2013-2014 com el pressupost per a la temporada 2014-2015, els quals s’aproven per unanimitat.

 

 1. Dissolució del club per manca de candidats/candidatures de renovació.

Pren la paraula el Sr. Gimeno, el qual informa als assistents sobre el resultat de la reunió mantinguda respecte d’aquest punt amb el director i els responsables del Centre d’Esports i del bàsquet de l’escola.

Destaca la bona predisposició de la mateixa sobre la continuïtat del CB IPSI i en principi no sembla que s’hagi de dissoldre.

 

 1. Propostes reglamentàries dels socis que s’hagin presentat d’acord amb el que preveu l’article 7.5.f) dels Estatuts del Club.

 

No havent-se presentat cap proposta en temps i forma, es passa directament al següent punt de l’ordre del dia.

 

 1. Precs i preguntes.

 

Al no haver-hi cap intervenció més per part dels assistents, el President, Sr. Gimeno, agraeix als socis la seva presència i a les 20:30 hores del vespre del mateix dia 10 de desembre, es dóna per acabada la reunió.

 

VIST-I-PLAU

PRESIDENT                                                                                               SECRETARI

 

 

Final de la Lliga de veterans: ’89 Still Kicking, 57 – Generació 82, 60

fotoLa Lliga de veterans del CB IPSI ja té nou campió. De ben poc ha servit la immaculada temporada que han fet els stills, que han perdut el partit més important; el de la final. Al davant seu, uns 82encs que han sortit molt concentrats en la seva feina i que no s’han desesperat en cap moment, ni tan sols quan a mig segon quart anaven perdent de 14 punts.
El partit ha començat amb un parcial de 7-2 favorable als del 89 que ha estat eixugat ràpidament pels del 82 amb dues cistelles consecutives dels germans Querol però, tot seguit, un parcial de 5-0 dels de l’Álvaro Salinas els ha tornat a posar per davant en el marcador i s’ha arribat a la fi del primer quart amb un 15-9. A la represa, un intercanvi de cistelles que ha afavorit també als del 89 en un principi, els posava amb un amenaçador 29-15 però un altre cop la Querol connection ha aconseguit rebaixar la diferència fins a situar-la en el 29-23 amb el que s’ha arribat a la mitja part del partit. Aquest 6 punts de diferència tornaven a posar en circulació als del Guillem Mensa i més quan un parcial de 7-13 en el que pràcticament han anotat tots els jugadors que hi havien a pista, ha propiciat l’empat a 36. Des del 7-7 del primer quart l’avantatge sempre ha estat favorable als 89encs, que han tornat a prémer l’accelerador però aquest cop no els ha servit de gaire perquè tot i així, els del 82 han aconseguit situar-se a únicament 2 punts (47-45 al final del tercer quart). I en el darrer quart ha sorgit la figura del Xavier “La Cuca” Cormand que, amb dos triples consecutius ha posat per primer cop per davant al seu equip (51-49). Aquest ha estat un cop prou fort del que els stills no s’han acabat de recuperar. Si a tot això afegim que hi han hagut 5 punts més dels del 82, amb triple inclòs del gran dels Querol, que ha posat un gairebé definitiu 49-56 en el marcador, ja tenim els ingredients necessaris per viure el final apretadíssim que hem viscut, però que ha passat una factura determinant als del 89 que, amb l’afany de recuperar la pilota, han perdut a dols dels seus homes, l’Álvaro primer i tot seguit l’Héctor Callizo que, amb cinc faltes cadascun, han hagut d’abandonar el matx deixant al seu equip amb només 4 jugadors en pista. El triple final del Víctor Carreras, no ha estat suficient i només ha servit per acostar-se en el marcador. Eel 57-60 amb el que ha acabat el partit, ha desfermat l’alegria dels del 82 que han guanyat per primer cop aquesta competició i ho han fet enfront de l’equip que al llarg de tota la lliga regular ha demostrat una superioritat moltes vegades insultant, però la fe dels 82encs i, perquè no dir-ho, els 26 punts del gran Josep Querol, els han donat una creiem més que merescuda victòria final. En l’apartat de destacats, m’agradaria fer-ho en bloc. Penso que des dels equips que hi han participat als col·laboradors, passant per l’organització de la Lliga,tots ens mereixem un 10. Així és que moltes gràcies a tots; bones vacances i fins la temporada que ve, si Déu vol. No ens falleu!!!

medalla final veterans 2013

ACTES FINAL DE TEMPORADA

Enguany estrenàvem iniciativa per promocionar el CB IPSI entre els equips de l’escola i fer una mica de caliu de club. La idea era muntar una tenda de venda de pastissos i samarretes durant les Jornades Esportives de l’escola que divendres a la tarda i dissabte al matí es van celebrar al pati verd de Borrell. Les muffins i les galetes anaven a càrrec d’una exjugadora del sènior “A” femení, la Sílvia Martínez. Si com a jugadora ja va deixar el llistó alt, com a pastissera handmade no es queda curta. Muffins espectaculars, galetes en forma de samarreta del nostre club, de pilota, de cistella. Visiteu el seu blog i comprovareu les virgueries que fa (http://thesylviasbox.wordpress.com). La venda de la samarreta VULL SER… LLANGARDAIX també va anar a bon ritme i vam comptar amb l’ajuda i l’habilitat comercial del gran Joan Marc Estefa (always CdP). Més de 50 samarretes distribuïdes entre la gent del club i de l’escola. Per cert, ens en queden poques, si en vols una, reserva-la ja!


· 3×3 i concurs de triples entre jugadors/es del club

Dissabte a la tarda i com ja va sent habitual en els últims anys, des del CB IPSI volíem acomiadar la temporada 2012-13 organitzant una jornada de bàsquet que va començar a les 16:00 amb el tradicional 3×3 entre els jugadors i jugadores de tots els equips del club. Des dels sèniors fins als júniors en equips mixtes. Tots ells van poder desenvolupar les seves habilitats en un clima distès sense les tensions que a vegades es donen en un equip al llarg de la temporada. Sens dubte, a nivell de club és un dels millors moments de l’any. El campionat se’l va endur l’equip format per un pletòric Pol Parisi (JAM), Clara Morán (SBF), Eli Segarra (JAF) i Jordi Bertran (SBM) en una final prou disputada contra el conjunt dels germans Jiménez (Adrià SBM i Pol S21), Cris Murt (SAF) i Berta Simó (JBF). Abans de les semifinals, vam organitzar el concurs de triples, per demostrar qui era el millor shooter del club. El podi del concurs va estar format íntegrament per jugadors del SAM. En tercer lloc es va classificar Edgar Boch, el jugador més veterà del club amb 33 anys però que manté la il·lusió per jugar al nostre esport d’un adolescent. Albert Serra, el llangardaix de l’any (6 distincions durant aquesta temporada), va ser el segon classificat i la primera posició amb ¡10! triples anotats a la final fou per un Ignasi Granés enratxat que es va endur el campionat amb gran solvència.

· Sopar final de temporada

Un cop passat tothom per la dutxa la cita era el sopar de final de temporada per fer un bon àpat i reunir-nos tots els membres del club per recordar les batalletes de la temporada que acabàvem. Aquest any, el sopar fou més multitudinari que mai arribant a la xifra rècord de 100 comensals entre jugadors, entrenadors, junta i veterans. Després de fer l’entrega de premis del 3×3 i dels triples, Marc Carrión (S21) i Sarah Blum (SAF) van agafar la veu cantant alhora de fer el sorteig dels regals. Amb la seva simpatia habitual van extreure les boles del sorteig que aquest any va tenir com a regal estrella una càmera de fer fotos que va anar a parar a mans de la jugadora del JBF Andrea López. També es van sortejar samarretes VULL SER… LLANGARDAIX conjuntament amb perruques, barrets i altres objectes divertits. Així doncs, amb un dels sopar més entretinguts dels últims anys, tancàvem definitivament la temporada de la millor manera possible amb l’ull posat al següent curs basquetbolístic que segur ens proposarà nous reptes tant a nivell esportiu com organitzatiu. Tampoc volem deixar passar l’ocasió per fer un petit reconeixement a l’esforç d’entrenadors, col·laboradors i junta directiva que han fet possible tirar endavant aquestes jornades de bàsquet. Carregueu piles per l’any que ve! Això promet!