Nova Junta Directiva del CB IPSI

logo_cbipsiACTA DEL TANCAMENT

DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Constituïda la Junta Electoral a les 20:00 hores del dia 19 de març de 2015, a la seu del Club de Bàsquet IPSI, carrer Comte Borrell número 243-249 de Barcelona, en presència dels membres nomenats titulars de la Junta Electoral en l’acte de la seva constitució, el dia 2 del mateix mes de març, el senyor Josep Sanchís Hijazo, com a President, el senyor Andreu Martí Tusell com a Secretari i el senyor Salvador Cormand Rabassa, com a Vocal.

L’objecte d’aquest acte és donar constància de les candidatures presentades, abans de les 20:00 hores del dia 18 de març de 2015, termini fixat pel Calendari Electoral, examinada la documentació i, de concórrer els requisits establerts pels Estatuts del Club i les normes electorals, acceptar els candidats a l’elecció dels càrrecs de la Junta Directiva del Club de Bàsquet IPSI, que tindrà lloc el dia 9 d’abril de 2015.

El senyor President dóna formalment per acabat el termini de presentació de candidatures i sol·licita al Departament de Secretaria del Club poder comprovar el nombre de candidatures presentades i els documents que contenen.

De la informació obtinguda del Departament de Secretaria del Club i fetes les comprovacions pertinents, es desprèn que únicament consta presentada una candidatura encapçalada pel senyor Xavier Sánchez López, abans de l’hora fixada com a hora límit.

La Junta Electoral examina la documentació presentada, la qual s’uneix a la present acta. Es comprova la concurrència dels requisits exigits pels Estatuts del Club i per les normes electorals, en cadascun dels candidats que es relacionen en la llista adjunta per als càrrecs als quals han estat designats i, atès que no hi ha altres candidatures, es declaren electes els membres proposats.

Una vegada finalitzats els tràmits pertinents, es dóna per acabat l’acte del qual s’aixeca aquesta acta, la qual signen els membres de la Junta Electoral per quadruplicat exemplar, a un sol efecte a les 21:00 hores del mateix dia 19 de març.

Josep Sanchís Hijazo                                                                        Andreu Martí Tusell

President                                                                                                         Secretari

Salvador Cormand Rabassa

Vocal